شركتهاي گروه

معرفي گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(سهامی عام)
معرفي شركت الكتريك خودروشرق
شرکت قطعات محوری خراسان
 شركت اگزوزخودروخراسان
 شركت كابل خودروسبزوار
شرکت مبدل خودروی پاک